พระราชดำรัสในหลวง 5 ธันวาคม 2548

วานนี้ (5 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2548

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูลฯ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ ใจความว่า

“ข้าพเจ้ามีความยินดี ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด ขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตและความหวังดี ข้าพเจ้าขอสนองตอบพรทั้งนี้ด้วยใจจริงเช่นกัน

บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่น มั่นคง มีอิสรภาพ และความร่มเย็น เป็นปกติสุขสืบมาช้านาน เพราะมีความยึดมั่นในชาติและต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ตามหน้าที่ให้สอดคล้อง และเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ

คนไทยทุกคนจึงควรจะได้ตระหนักในข้อนี้ให้มาก โดยเฉพาะสภาวการณ์ในระยะปัจจุบันนี้ อาจจะกล่าวได้ว่า หากคนไทยเราประพฤติตน ประพฤติ หรือปฏิบัติงานโดยขาดจิตสำนึกในประโยชน์ร่วมกันของชาติแล้ว ก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่ความมั่นคงของชาติ

ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งล้วนมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญในสถาบันอันเป็นหลักของประเทศ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งใจประพฤติตัว ปฏิบัติงาน ให้สมแก่ฐานะและหน้าที่ โดยเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ ไม่ประมาทต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ และเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และความวัฒนาผาสุกของประเทศชาติของเรา

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครอง รักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ให้สัมฤทธิ์แก่ท่านทุกเมื่อไป”