ในหลวงพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกับเข็มพระปกเกล้าแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2557

วันนี้ (7 ธ.ค. 2559) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2557 จำนวน 473 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกับเข็มพระปกเกล้าจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เวลา 17.44 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2557 จำนวนรวม 473 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกับเข็มพระปกเกล้า และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า คณาจารย์ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มพระปกเกล้า และ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า

โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2557 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการประพฤติตน ดังนี้

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่ใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศของเรา จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาคการเมือง ภาคราชการ และ ภาคเอกชน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีความรับผิดชอบอย่างสำคัญต่อการบริหารงานของชาติ ได้เข้ารับการศึกษาอบรมเรื่องการเมืองการปกครองเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอันกระจ่างถูกต้อง และมีแนวความคิดเห็นที่สอดคล้องต้องกันในนโยบายและกระบวนการพัฒนาบริหารประเทศ แต่อย่างไรก็ดี การสร้างสรรค์จรรโลงการเมืองการปกครองของเรา ให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้องและมีความมั่นคงแข็งแกร่งนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่าย ท่านทั้งหลายจึงควรร่วมมือร่วมความคิดกัน โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ และด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ในอันที่จะช่วยกันปฏิบัติสร้างเสริมการเมืองการปกครองของเรา ให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย และประชาชนอยู่ร่วมกันได้เป็นปึกแผ่นด้วยความรู้สึกที่มั่นใจและภูมิใจได้ว่า บ้านเมืองไทยนั้นเป็นที่อยู่อาศัยอันประเสริฐสุด