ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้สถาบันหลักของชาติสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติ

วันนี้ (28 ก.ค.) เวลา 11.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกร โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวังทางประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ ประตูราชสำราญ เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่กำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จฯ ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุยมหาจักรี สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร มหาดเล็กรับกรับ ชาวม่านไขพระวิสูตร เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานกระทั่งแตรมโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะนั้นทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ครั้นสุดเสียงประโคมแล้ว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ

การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นตัวแทนพระพระบรมวงศ์ กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม บัดนี้ ลุอุดมมงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ มีความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้น ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลในมหาสมาคมอันยิ่งใหญ่นี้

นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงตอบรับคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ได้ทรงยึดมั่นพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนความดีความเจริญทั้งปวงของชาติ

พระราชปณิธานนี้ได้รับการยืนยันมั่นคง เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่มหาชน เมื่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบรมราชโองการที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันหนักแน่น แน่วแน่นี้ ยังความปลื้มปีติแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทย ทำให้บังเกิดความอุ่นใจและมั่นใจที่จะประกอบกิจการงาน สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนและประเทศชาติ ทั้งร่วมกับสืบสานรักษาความดี ความเจริญทั้งปวงของชาติ ให้ดำรงคงอยู่โดยตลอดต่อเนื่อง และพัฒนาต่อยอดให้ยิ่งดียิ่งเจริญขึ้น โดยมีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นหลักชัย และเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาสามัคคี ในมหามงคลสมัยภิเษกนี้

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จึงขอพระราชทานตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลด้วยใจจงรักภักดี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเทวาติเทพน้อยใหญ่ ซึ่งรักษาสยามรัฐสีมาราไชยสวรรค์ กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ จงพร้อมกันอภิบาลบำรุง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสมบูรณ์ด้วยพระบุญญาธิการ และพระพลานามัย มีพระราชประสงค์จำนงค์ใดจงสัมฤทธิ์ผล เจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ เสด็จดำรงในมไหศูรยสมบัติยิ่งยืนนาน เป็นที่พึ่งอันเกษมไพศาลของปวงประชาชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบความว่า

“ข้าพเจ้ามีความปีติชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกันมาให้พรในวันเกิด ขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอำนวยพร อันเปี่ยมไปด้วยความหวังดีและไมตรีจิต ขอทุกท่านจงได้รับพรอันเปี่ยมด้วยความหวังดีและไมตรีจิตขอทุกท่านจงได้รับพรและไมตรี จากใจจริงของข้าพเจ้าด้วยเช่นกัน ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศ ตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติ แล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงาม ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันต่าง ๆ ของประเทศและประชาชนชาวไทยทุกคน จึงชอบที่จะระลึกถึงความสำคัญในข้อนี้ แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดีที่สุด ด้วยความปรารถนาอย่างเดียวกัน ที่จะให้งานทุกอย่างสำเร็จ เป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ประเทศชาติของเราก็จะสามารถดำรงรักษาความเป็นปรกติมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาให้ก้าวหน้าไป และบรรลุถึงความวัฒนา ผาสุกได้โดยสวัสดี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน”

เมื่อมีพระราชดำรัสจบแล้ว มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านปิดพระวิสูตร เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมเช่นเวลาเสด็จออก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวรไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ