รางวัลความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์

นอกจากวาระมหาปิติที่มีขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย ขณะที่ติดตามการถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายโคฟี อันนันอยู่นั้น อุปนิสัยใฝ่ศึกษาที่ปฏิบัติภาระกิจอยู่เบื้องลึกภายในก็กระตุ้นให้ผมสนใจในเนื้อความที่นายอันนันกล่าวถวายรางวัลอยู่นั้นว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากเนื้อความจะมีความหมายเทิดทูนในหลวงของเราแล้ว ยังมีคำศัพท์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนปรากฏอยู่มากมาย

จึงเป็นที่มาของความต้องการศึกษาเนื้อความนั้นทั้งสองภาษาเพื่อให้เข้าใจที่มาของรางวัลและภาษาที่ใช้ไปพร้อมๆ กัน โดยเนื้อความทั้งหมดนี้นำมาจากเว็ปไซต์อย่างเป็นทางการของรางวัลอันทรงคุณค่านี้


Human Development Lifetime Achievement Award
His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand
26 May 2006

รางวัลความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

The Human Development Award

รางวัลความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์
Image

A special UNDP Human Development Lifetime Achievement Award is presented to individuals who have demonstrated outstanding commitment during their lifetime to furthering the understanding and progress of human development in a national, regional or global context. This is the first time such a Lifetime Achievement Award has been awarded.

รางวัลความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์ เป็นรางวัลที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อมอบแด่บุคคลดีเด่นที่ได้อุทิศตนตลอดช่วงชีวิต ในการสร้างความกระจ่างต่อสาระสะคัญของการพัฒนาและแสดงรูปธรรมในทางปฏิบัติ อันเป็นคุณูปการที่ผลักดันความก้าวหน้าในการพัฒนาคนทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่ยูเอ็นดีพีจักทำการมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าว

Other Human Development Awards include the biennial Mahbub ul Haq Award for Outstanding Contribution to Human Development given to national or world leaders – previously awarded to President Fernando Henrique Cardoso of Brazil in 2002 and founder of Bangladesh’s BRAC Fazle Hasan Abed in 2004 – as well as five categories of awards for outstanding National Human Development Reports.

ในปีที่ผ่านมา ยูเอ็นดีพีได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการพัฒนาคนประเภทอื่นๆ เช่น รางวัล Mahbub ul Haq Award ซึ่งจะมีการพิจารณาทุกสองปี สำหรับผู้นำระดับประเทศหรือระดับโลกที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี ๒๕๔๕ ได้มอบให้แก่ประธานาธิบดี เฟอร์นันโด เฮนริค คาร์โดโซ ของประเทศบราซิล และในปี ๒๕๔๗ มอบให้แก่นายเฟเซิล ฮาซัน อาเบ็ด ผู้ก่อตั้งองค์กรพัฒนาเอกชนที่ใหญ่ที่สุดด้านการพัฒนาชนบทของบังกลาเทศ (Bangladesh’s BRAC) นอกจากนั้น ยังมีรางวัลอีกห้าประเภทสำหรับผลงานดีเด่นด้านการจัดทำรายงานการพัฒนาคนของแต่ละประเทศ

Human development puts people and their wellbeing at the centre of development and provides an alternative to the traditional, more narrowly focused, economic growth development paradigm. Human development is about people, about expanding their choices and capabilities to live long, healthy, knowledgeable, and creative lives. Human development embraces equitable economic growth, sustainability, human rights, participation, security, and political freedom.

การพัฒนาคนให้ความสำคัญต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายศุนย์กลาง ด้วยการเสนอทางเลือกที่ไม่อยู่ในกรอบเดิมของกระบวนทัศน์การพัฒนาซึ่งจำกัดอยู่เฉพาะเป้าหมายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคนอย่างยั่งยืน เป็นเรื่องของการขยายโอกาส และสร้างเสริมขีดความสามารถในการเลือกที่จะมีชีวิตยืนนานด้วยการมีสุขพลานามัยที่แข็งแรง เป็นบุคคลากรที่มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาคนจึงมิอาจละเลยโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สิทธิมนุยษชน การมีส่วนร่วมตัดสินใจ มีเสรีภาพด้านการเมือง ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

As part of a cohesive UN System, UNDP promotes human development through its development work on the ground in 166 countries worldwide and through the publication of annual Human Development Reports.

เพื่อสนับสนุนกระบวนทัศน์การพัฒนาดังกล่าว ยูเอ็นดีพีได้จัดทำรายงานการพัฒนาคน (Human Development Report) ขึ้นเป็นประจำทุกปี รวมทั้งดำเนินโครงการพัฒนาในประเทศต่างๆ จำนวน ๑๖๖ ประเทศทั่วโลก

Image

H.M. the King of Thailand: A Lifetime of Promoting Human Development

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช – พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคน

This first UNDP Human Development Lifetime Achievement Award is given to His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand for his extraordinary contribution to human development on the occasion of the sixtieth anniversary of his accession to the throne.

รางวัลความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์ เป็นรางวัลชิ้นแรกของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าถวาบแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ยูเอ็นดีพีได้ตระหนักถึงคุณูประการอันใหญ่หลวงจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงทุ่มเทให้แก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของปวงชนชาวไทย จึงขอทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีในปีนี้

At his coronation, His Majesty the King uttered the Oath of Accession: “We shall reign with righteousness, for the benefits and happiness of the Siamese people”. Ever since, His Majesty has selflessly devoted his time and effort to the wellbeing and welfare of the Thai people.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทุ่มเทตรากตรำพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรทั่วประเทศ นับแต่วันแรกที่ขึ้นครองสิริราชสมบัติดังพระราชดำรัสต่อประชาชนชาวไทยว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

During his 60 year reign, His Majesty the King of Thailand has tirelessly promoted rural development and helped improve the lives of poor people across Thailand. For His Majesty, the people come first, and he has relentlessly travelled across the entire country visiting communities even in the most remote areas, making him the most widely travelled king in Thai history.

ตลอด ๖๐ ปีครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงงานด้านการพัฒนาชนบทเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ทั่วประเทศ สำหรับพระองค์ท่านแล้ว พสกนิกรคือลำดับความสำคัญแรก พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดารห่างไกลทุกหนแห่ง เพื่อทรงเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขของราษฎร จนได้รับการกล่าวขานว่า พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้ได้ประทับรอยพระบาทไปทั่วแผ่นดินไทยมากกว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ผ่านมา

Image   Image

With emphasis on small-scale agriculture, appropriate farming technologies, sustainable use of water resources, conservation, and flood and drought mitigation, His Majesty the King’s projects have brought benefits to millions of people in rural areas across Thailand, regardless of their citizen status, ethnicity or religion.

โครงการในพระราชดำริที่มุ่งเน้นการเกษตรขนาดเล็ก ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและภัยแล้งได้ยังประโยชน์นานัปการต่อประชาชนนับล้านในชนบทโดยมิได้มีการแบ่งแยกสถานะ เชื้อชาติและศาสนา

His Majesty’s achievements include successful integrated rural development projects in Northern Thailand that have helped to significantly reduce the production of opium harvests through crop substitution. This has greatly benefited ethnic groups living in the mountainous areas along the borders with Myanmar and Lao PDR, and brought improvements to their access to heath care and education.

นอกจากนั้น ความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงในภาคเหนือ ซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าแหล่งปลูกฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดให้กลายเป็นแปลงปลูกพืชเมืองหนาวทดแทน ได้ยังประโยชน์มหาศาลต่อชนเผ่าต่างๆ ในเทือกเขาสูงตามแนวชายแดนไทย พม่า ลาว ในการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา

His Majesty has also given his Royal patronage and active support to a wide range of important social causes: promoting the health and wellbeing of children; supporting polio eradication campaigns; combating iodine deficiency and leprosy; improving access to formal and informal education; and providing scholarships to orphans. The list goes on.

ในด้านการพัฒนาสังคม พระองค์ทรงก่อตั้งมูลนิธืต่างๆ ในพระบรมราชูถัมภ์ เพื่อสนับสนุนงานด้านสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก มีการรณรงค์กำจัดโรคโปลิโอ ลดภาวะการขาดไอโอดีน ลดจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อน รวมทั้งการเสริมสร้างโอกาสสู่ช่องทางการศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า เป็นต้น

Image   Image

His Majesty the King has made an invaluable contribution to human development through his development thinking. His Majesty’s philosophy of “Sufficiency Economy” provides a more balanced, holistic and sustainable development approach by stressing the principles of moderation, reasonableness and resilience to change with proper adherence to appropriate social values. This philosophy, which has been widely adopted in Thailand, emphasises the importance of responsible consumption, the diversification of household-level production as well as appropriate conduct at individual, community, business, and government levels. Through his philosophy and the vast knowledge accumulated from decades of implementing thousands of Royal development projects, His Majesty has made an invaluable contribution to the global development discourse and helps to further deepen the human development paradigm championed by UNDP.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติในพระราชกรณียกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาราษฎร์อยู่เป็นนิจสิน คุณูปการต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรากฏชัดเจนด้วยพระปรีชาในการเป็นนักคิดของพระองค์ท่าน ที่ได้รับพระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ชี้ถึงแนวการพัฒนาที่เน้นความสมดุล องค์รวม และยั่งยืน โดยเน้นหลักการความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอที่จะต้านทานและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีสำนึกในคุณธรรม แนวทางปฏิบัตินี้ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้จ่ายและบริโภคที่พอเหมาะพอควร และการกระจายความเสี่ยงในการผลิตให้มีความหลากหลาย ปรัชญาการพัฒนาดังกล่าวเป็นหลักคิดและปฏิบัติที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับปัจเจกบุคคล ชุมชน แม้กระทั่งองค์กรธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในภาครัฐ และที่สำคัญ ได้สร้างกระแสความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวงการนักพัฒนาระดับโลก และมีส่วนช่วยยกระดับกระบวนทัศน์การพัฒนาคนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของยูเอ็นดีพี

For His Majesty, knowledge and innovation are essential for the advancement of human development. Through the creation of Centres for Development across the country, His Majesty has put great emphasis on applied research and experimentation that are relevant to the diverse socio-geographic conditions across Thailand’s regions.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมที่เอื้อต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างศูนย์กลางการพัฒนาในที่ต่างๆ ทั่วประเทศ พระองค์ทรงเน้นการวิจัยประยุกต์และหาบทพิสูจน์โดยการทดลองจากการปฏิบัติที่เป็นจริง ซึ่งต้องคำนึงถึงความสอดคล้องต่อสภาพภูมิสังคมที่หลากหลายในพื้นที่เป้าหมาย

Over the years, His Majesty has displayed a deep and unwavering commitment to democracy, peace, justice, and national harmony. His Majesty’s reign has provided a pillar of stability during this fast changing and tumultuous period of Thailand’s history. As upholder of all religions, His Majesty gives equal attention to the protection of all forms of worships and to the interests of all religious communities in Thailand.

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ต่อการสนับสนุนและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย การสร้างความเป็นธรรม สันติภาพ และความสมานฉันท์ของคนในประเทศ ทรงเป็นเสาหลักของเสถียรภาพที่มั่นคงค้ำจุนประเทศให้ข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ในฐานะที่เป็นอัครศาสนูปถัมภก พระองค์ให้ความสนพระราชหฤทัยอย่างเท่าเทียมกันในอันที่จะปกป้องคุ้มครองประชาชนของพระองค์โดยไม่แบ่งแยกการนับถือศาสนาและหมู่เหล่า

About UNDP

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

UNDP is the UN’s global development network, an organization advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. UNDP is on the ground in 166 countries, working with people on their solutions to global and national development challenges. UNDP’s mission is to support all developing countries to achieve the Millennium Development Goals by 2015.

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) เป็นองค์กรพัฒนาในเครือขององค์การสหประชาชาติ มีภารกิจหลักได้แก่สนับสนุนผลักดันเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ยกระดับและเชื่อมโยงประเทศต่างๆ สู่เครือข่ายการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์และสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่า ยูเอ็นดีพีมีสำนักงานตั้งอยู่ใน ๑๖๖ ประเทศ ดำเนินโครงการพัฒนาซึ่งกำหนดจากความต้องการของเจ้าของประเทศในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่ท้าทายทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ภารกิจสำคัญของยูเอ็นดีพีคือการสนับสนุนประเทศต่างๆ ดังกล่าวในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ภายในปี ๒๕๕๘

In Thailand, as part of a dynamic UN Country Team, UNDP engages in a mutual exchange of knowledge and expertise with the Royal Thai Government, civil society organizations, and academic institutions. As the UN’s global development network, UNDP is a crucial gateway for Thailand in accessing international expertise, policy advice, and best practices. Conversely, Thailand is an indispensable link in UNDP’s global development network, allowing UNDP to assist other countries using the Kingdom’s knowledge and development experience.

ในประเทศไทย ยูเอ็นดีพีเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาองค์ความรู้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษในกระบวนการการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะที่เป็นองค์กรเครือข่ายของสหประชาชาติ ยูเอ็นดีพี เปรียบเสมือนประตูสำหรับประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติในการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์สั่งสมจากการพัฒนา ทั้งในประเด็นทางนโยบายและผลสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาในประเทศอื่นๆ ในทางกลับกัน ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาที่สำคัญสำหรับยูเอ็นดีพีในการช่วยเหลือประเทศต่างๆ โดยการอาศัยฐานความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาของประเทศไทย

The main focus of UNDP’s Country Partnership in Thailand are: (i) promoting good governance through democracy and decentralization; (ii) ensuring the sustainable use of environmental resources; (iii) supporting an effective and human rights-based response to HIV and AIDS; (iv) strengthening Thailand’s statistical system to monitor key indicators of poverty, health, education, environment and gender equality, and in so doing enhancing evidence-based policy-making at national, provincial and local levels, and (v) supporting Thailand as an emerging “donor of the South” providing development assistance to neighbouring countries and beyond.

ยูเอ็นดีพี มีโครงการความร่วมมือกับประเทศไทยในประเด็นหลัก อันได้แก่ (๑) สนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการกระจายอำนาจ (๒) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (๓) ส่งเสริมการแก้ปัญหาเอชไอวีเอดส์ ที่มีประสิทธิผลโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน (๔) เสริมสร้างประสิทธิภาพของการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคน ซื่งประเมินจากตัวชี้วัดความยากจน สุขอนามัย การศึกษา สิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียมหญิงชาย ด้วยการสนับสนันข้อมูลเชิงนโยบายที่มีหลักฐานสนับสนุน ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และ (๕) สนับสนุนประเทศไทยก้าวสู่บทบาทใหม่ในการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ


ที่มา United Nations Development Programme Human Development Lifetime Achievement Award

เนื้อหาทั้งหมดและรูปทุกรูปเป็นลิขสิทธิ์ของยูเอ็นดีพี. All contents are copyright of UNDP. All Rights Reserved.