ในหลวงทรงย้ำผู้พิพากษาทำหน้าที่ให้บ้านเมืองสงบสุข

วันนี้ (9 เม.ย.) เวลา 16.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายปัญญา ถนอมรอด ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อ เป็นแนวทางในการทำงาน

“การที่ท่านทั้งหลายได้เปล่งคำปฏิญาณของผู้พิพากษาที่จะเข้ารับหน้าที่ นับว่ามีความสำคัญอยู่มาก สำคัญอยู่อย่างส่วนตัวของข้าพเจ้า คือ ท่านได้เปล่งคำปฏิญาณว่า จะทำหน้าที่ในพระปรมาภิไธย ก็หมายความว่า ถ้าท่านทำหน้าที่ดี ก็เป็นอันว่าข้าพเจ้าได้หน้า ว่าท่านทำในสิ่งที่ดี ที่ชอบ และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ความหมายนี้ ที่บอกว่าเป็นส่วนตัวของข้าพเจ้า เพราะว่าถ้าท่านทำดี ข้าพเจ้าได้หน้า ถ้าท่านทำไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าก็เสียหาย จึงหวังว่าท่านจะพยายามทำให้ดีที่สุด

ที่สำคัญของส่วนรวมคือ ท่านจะทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประโยชน์ของบ้านเมือง ถ้าผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความดี เพื่อส่วนรวม เพื่อให้ส่วนรวมมีความยุติธรรมนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะว่าถ้าบ้านเมืองมีความยุติธรรมก็จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขได้ ถ้าบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขก็หมายความว่าประเทศชาติอยู่ได้ ถ้าไม่ทำเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของส่วนรวม ผู้พิพากษาไม่ได้ทำหน้าที่ ทำให้บ้านเมืองล่มจมก็ได้ เสียหายมากก็ได้

ฉะนั้น ที่ท่านให้คำปฏิญาณในข้อที่จะทำเพื่อให้ปฏิบัติเพื่อความยุติธรรมของส่วน รวมนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะว่าบ้านเมืองจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีความยุติธรรม ความดี ท่านได้ศึกษามา ปฏิบัติมา เพื่อรักษาความดีนี้ ก็เชื่อว่าบ้านเมืองก็อยู่ได้ ฉะนั้น ที่ท่านได้ปฏิญาณนั้น มีความสำคัญ เพราะว่าถ้าท่านทำเพื่อความอยู่ดีของส่วนรวม เท่ากับท่านได้อุ้มชูประเทศชาติ ให้ถือว่าประเทศชาติเป็นประเทศที่มีความยุติธรรม มีความสงบได้ ถ้าไม่มีความยุติธรรม ความสงบมีอยู่ไม่ได้ เพราะว่าถ้าไม่มีความยุติธรรม หมายความว่า คนคดโกง คนทำความไม่ดีได้ และศาลไม่ปฏิบัติเพื่ออุ้มชูความดี ประเทศชาติอยู่ไม่ได้

ดังนั้น ที่ท่านได้เปล่งคำปฏิญาณถือว่ามีความสำคัญยิ่ง ก็ขอให้ท่านตั้งใจทำตามที่ปฏิญาณ ทำตามที่ท่านได้เปล่งวาจา และถือว่าเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญที่สุด สำหรับคนอื่นที่เปล่งวาจานั้น มีความสำคัญเหมือนกัน แต่ว่าท่านถือว่าของท่านเองสำคัญที่สุด เดี๋ยวนี้มีคนในบ้านเมืองก็หวังในความดี ความศักดิ์สิทธิ์ของความยุติธรรม ฉะนั้น ถ้าท่านถือว่าคำที่เปล่งนั้นเป็นคำที่สำคัญ บ้านเมืองก็จะรับความดีของท่าน และประชาชนมีความนับถือในความยุติธรรมของศาล

การที่มีคนมีความนับถือความดีของศาล ก็เป็นของที่มีความสำคัญ แต่ก็หนักใจแทนท่าน เพราะว่าถ้าท่านผิดพลาดในการทำ ก็ทำให้คนหมดหวัง เพราะคนหวังมาก การที่คนหวังมากว่าจะไม่ดี เพราะงานของท่านยิ่งยาก แต่ก็เชื่อว่าท่านจะทำงานด้วยความยุติธรรมได้ดีแน่ เพราะได้ศึกษามามาก ได้ตั้งใจมามาก ก็ขอให้ทำจนถึงที่สุด เป็นงานที่ยาก เพราะคนหวังมาก ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา และอย่างหนักแน่น

บางอย่างอาจจะทำไม่ได้ อย่างที่ท่านนึกว่างานหวังไว้ทำอย่างนั้น อย่างนี้ บางทีทำไม่ได้ แต่ถ้าทำดีที่สุด โดยสุจริตที่สุดก่อน แค่นั้นก็ที่ถูกต้อง ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ หนักแน่น ใครจะว่าอะไรก็ว่าไป แต่ความหนักแน่น ความยุติธรรม นี่สำคัญที่สุด ก็ขอให้ท่านได้ทำหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้ไป ด้วยความตั้งใจ และด้วยความสามารถ ส่วนรวมจะอนุโมทนา และทุกคนจะมีหวังในความยุติธรรมของศาล ความยุติธรรมของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษา

ข้อสำคัญ ผู้พิพากษานี้ไม่ใช่ว่าจะต้องขึ้นบัลลังก์เท่านั้น แต่ทั่วไปทุกเมื่อ ต้องมีความดีไว้อยู่กับตัว คนมองเห็นก็จะบอกว่า บุคคลเหล่านี้สามารถที่จะไว้ใจได้ นี่เป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าผู้พิพากษาเป็นผู้ที่จะทำตัวอย่างที่ดี ฉะนั้น ขอให้ท่านมีกำลังใจเข็มแข็ง กำลังกาย กำลังความสามารถ ความคิดที่ดี เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนทั่วไป เป็นที่พึ่งของชาติบ้านเมือง ก็เพื่อการนี้ ก็ขอให้ท่านรักษากำลังใจนี้ เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนถึงที่สุด เพื่อให้ได้มีบ้านเมืองที่เข้มแข็ง บ้านเมืองที่มั่นคง

ความมั่นคงที่เข้มแข็งนี้ก็อยู่ที่ท่าน ขอให้ท่านรักษา ขอให้ท่านมีกำลังใจ กำลังกาย กำลังจิตใจที่เข้มแข็งที่สุด ปฏิบัติหน้าที่ตลอดทุกเมื่อ และให้รักษาความเข้มแข็งนี้ตลอดเวลาที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นความดีของชาติบ้านเมือง ความดีของประเทศ ความมั่นคงของประเทศ ขอให้ท่านรักษาความเข้มแข็งนี้ ด้วยกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง ที่สมบูรณ์ ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในงานการของท่าน มีความเข้มแข็งของร่างกายตลอดไป ไม่มีอะไรที่กีดขวางความดีของผู้พิพากษา ก็ขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จทุกประการ”


ที่มา หนังสืมพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2550

เนื้อหาเป็นลิขสิทธิ์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ – All contents are copyright of Nation Multimedia Group. All Rights Reserved.