ในหลวงให้ทหารเป็นที่ศรัทธาของประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เนื่องในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ทรงให้รักษาคำมั่นสัญญาดังที่ถวายสัตย์ โดยเฉพาะเรื่องการรักษาเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ของทหารให้สมบูรณ์ เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชน และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อเวลา 17.23 น. วานนี้ (2 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระราชวังดุสิต เพื่อทรงตรวจพลสวนสนาม ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้ารับเสด็จ

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งในพลับพลาที่ประทับแล้ว พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้นำถวายสัตย์ปฏิญาณตน และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2551 โดย พล.อ.ทรงกิตติ ได้นำถวายพระพร จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

“ข้าพเจ้าและราชินีมีความปลื้มปีติยิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางเหล่าทหารรักษาพระองค์ และได้ฟังคำปฏิญาณที่ทุกคนกล่าวอย่างหนักแน่น ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคน ทั้งขอสนองพรและไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน

คำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่ข้าพเจ้านั้น เป็นสัจจวาจาที่มีค่าควรรักษาไว้โดยเคร่งครัด เพราะเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองตัวท่านให้มีความเจริญสวัสดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ของทหารรักษาพระองค์ แท้จริงแล้วการรักษาเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ดังนี้ มิได้หมายถึงการทำตัวให้เรียบร้อย เป็นสง่า สมกับชั้นยศและตำแหน่งหน้าที่เท่านั้น แต่ย่อมหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารให้ถูกต้อง สมบูรณ์ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนดี ให้เป็นที่ศรัทธา เชื่อถือ ของประชาชนด้วย

ดังนั้น ทหารรักษาพระองค์ทุกคน ไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติการใด จะต้องระมัดระวังกาย ใจ ให้มั่นคง เที่ยงตรง ให้มีความสัตย์สุจริต และความสมัครสมานสามัคคี มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และอดกลั้น ถ้าทุกคนมุ่งใจปฏิบัติดังนี้ ความมีความเจริญที่จะเกิดขึ้น ทั้งแก่ตัวท่าน แก่หมู่คณะ ตลอดถึงชาติบ้านเมือง เป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของทหารรักษาพระองค์อย่างแท้จริงและยั่งยืน

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อชาติบ้านเมือง จงดลบันดาลให้ทหารทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสวัสดี มีชัย ทุกเมื่อไป”

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ทรงกิตติ ได้นำถวายพระพร ความว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ทหารรักษาพระองค์ และทหารทุกหน่วย ทุกเหล่าทัพ มีความปีติโสมนัส และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่ 5 ธันวาคม อีกวาระหนึ่ง

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมใจถวายชีวิต และเลือดเนื้อเป็นราชพลี และขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า ปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ที่มา หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551