ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2549

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ ให้พสกนิกรชาวไทยมีความสงบร่มเย็นทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะความสงบภายในจิตใจ และทำความเข้าใจอันดีแก่กัน ไม่มุ่งร้ายทำลายกัน เพื่อให้มีสติและวิจารณญาณที่เที่ยงตรงถูกต้อง ร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติงานทั้งของตนและของชาติให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่มุ่งหมาย พร้อมพระราชทาน ส.ค.ส.เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์สีเขียว ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทย ความว่า “บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆ คนให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา

ความปรารถนาของแต่ละคนคงไม่แตกต่างกันนัก คือปรารถนาสุขกายสบายใจ ความสมบูรณ์ด้วยพลานามัย ด้วยทรัพย์ ด้วยเกียรติยศ พร้อมทั้งความสงบร่มเย็น

พูดถึงความสงบร่มเย็น อาจแยกได้เป็น 2 ส่วน คือความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอกได้แก่ความเป็นอยู่และสภาวะแวดล้อมที่เป็นปรกติ ไม่มีภัยอันตรายหรือความยุ่งยากเดือดร้อน เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือการขัดแย้ง มุ่งร้ายทำลายกัน

ภายในได้แก่จิตใจที่สะอาดแจ่มใส ไม่มีกังวล ไม่มีความขุ่นเคืองขัดข้อง จิตใจที่สะอาดและสงบนี้สำคัญมาก เพราะทำให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกต้อง สามารถคิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุข ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สัมฤทธิผลได้

ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายพยายามทำความคิดจิตใจให้สงบ แจ่มใส ทำความเข้าใจอันดีในกันและกันให้เกิดขึ้น ผู้ที่ทำประโยชน์เกื้อกูลกันก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ด้วยความรักความหวังดี ทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ให้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยราบรื่นและมั่นคง บรรลุถึงจุดประสงค์ตามที่มุ่งหมาย

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขสมบูรณ์ และความสำเร็จสมหวัง ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังพระราชทาน ส.ค.ส.ปีพุทธศักราช 2549 แก่พสกนิกรชาวไทยด้วย โดย ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช 2549 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์สีเขียว มีภาพปักรูปคุณทองแดงที่กระเป๋าด้านซ้าย ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง

ด้านล่างมีข้อความเป็นตัวหนังสือสีน้ำตาลขอบเหลืองว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year และมีตัวเลขสีแดง 2005 12 07 16:44

มุมบนด้านซ้าย เป็นตัวหนังสือสีเหลืองสลับส้ม ข้อความว่า ส.ค.ส. พ.ศ.2549 สวัสดีปีใหม่

มุมบนด้านขวา มีตราสัญลักษณ์ 2 ตราเรียงกันลงมา

ที่ใต้เส้นสีส้มสลับเหลือง ด้านซ้าย มีตัวหนังสือสีแดง ข้อความว่า ก.ส.9 ปรุง 27 21 49 ธ.ค.48

ด้านขวามีข้อความ พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad, D.Brahmaputra , Publisher

กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพหน้าคนเล็กๆ เรียงกันด้านละ 3 แถว รวม 696 หน้า ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม

Image