สมเด็จพระเทพฯ ทรงย้ำครูภาษาไทย ภูมิใจในวิชาชีพช่วยพัฒนาคน

สมเด็จพระเทพรัตนฯ มีพระราชดำรัส เน้นความสำคัญของการอ่าน เขียนภาษาไทยให้คล่องแคล่ว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ทรงย้ำให้ครูภูมิใจในการเป็นครูภาษาไทย โดยเฉพาะครูประถมศึกษา เสียสละแม้แต่ชีวิตของตนเอง

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมครูภาษาไทย “ภาษาไทย : การสอนเพื่อความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2549” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิดการอบรม และทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานว่า การเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาเป็นการเรียนขั้นต้น เพื่อวางรากฐานการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ในด้านความรู้ภาษาไทย แต่ยังเป็นรากฐานของการศึกษาความรู้วิชาอื่นๆ เป็นรากฐานของการคิด การรับคุณธรรมจริยธรรม การรู้จัดระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ของสังคม ตลอดจนการปลูกฝังความเป็นคนไทยและวัฒนธรรมไทยด้วย

ภาษาเป็นสื่อสำคัญของการรับประสบการณ์ การคิด การสร้างสรรค์ การปฏิบัติตน และการแสดงออก ภาษาเป็นส่วนที่แสดงบุคลิก สำหรับคนไทย ภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่สำคัญที่สุด การเรียนในระดับประถมศึกษาเป็นการเรียนขั้นพื้นฐาน ที่หากได้เรียนและจดจำไว้ได้ถูกต้อง แม่นยำแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถยึดถือเป็นหลักที่จะใช้ได้ตลอดไป

หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงแสดงการปาฐกถาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย” ทรงเน้นให้เห็นความสำคัญของภาษา โดยเฉพาะการอ่าน เขียน ซึ่งเป็นสื่อในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จด้วย โดยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า ภาษานอกจากเป็นศิลปะอันงดงามแล้ว ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความคิด เรื่องราว นำความรู้มาเล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตรงนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรม คนเราจะเรียนรู้โดยลำพังคนเดียวไม่ได้ ต้องเรียนรู้จากผู้อื่น

การสอนภาษาไทย โดยเฉพาะครูที่สอนภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 และ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) ครูจะต้องมีความสามารถพิเศษ ทำให้เด็กรู้ภาษาอ่านออกเขียนได้ ครูจะต้องเอานักเรียนเป็นศูนย์กลาง หาวิธีให้เด็กแต่ละคน แต่ละแบบ เพราะเด็กมีพื้นฐานคนละทางมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกัน แต่อยู่ในห้องเดียวกันหมด ครูต้องทำให้ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จให้ได้

สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงย้ำว่า ขอให้ครูภูมิใจในการเป็นครูภาษาไทย มีหน้าที่สร้างความก้าวหน้าให้คน พัฒนาชาติ ครูประถมศึกษา เสียสละแม้แต่ชีวิตของตนเอง อย่างกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้น ครูไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีทางไป บางคนมีทางก้าวหน้า มีไร่สวน เขารวยกว่านี้ด้วย แต่ครูกลับสมัครใจอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และไม่ปลอดภัย เพราะครูนึกถึงความก้าวหน้าของเด็ก มีจิตวิญญาณครู เราก็มีหน้าที่ให้กำลังใจ เพราะฉะนั้น เราทุกคนมีหน้าที่ให้กำลังใจเขา ต้องหาทางทำให้เขาปลอดภัยซึ่งทำได้ยาก เพราะฉะนั้น ระหว่างนี้ต้องให้กำลังใจไปก่อน


ที่มา หนังสืมพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

เนื้อหาและภาพเป็นลิขสิทธิ์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ – All contents are copyright of Nation Multimedia Group. All Rights Reserved.