พระราชดำรัสในหลวง 5 ธ.ค. 46

เมื่อเวลา 10.45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ และคณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท อาทิ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และผู้บัชาการเหล่าทัพ

ทั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

จากนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กราบบังคมทูลถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบ ความว่า ข้าพเจ้ามีความยินดีชื่นชมยิ่งนักที่ท่านทั้งหลายมีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด ขอขอบใจในคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความหวังดีโดยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีทั้งนี้ด้วยใจจริงเช่นกัน ความปรารถนาดีที่ได้เกิดความสุขสวัสดีแก่ข้าพเจ้านั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อบ้านเมืองไทยมีความมั่นคง เป็นปกติสุข และสิ่งนี้จะเกิดมีได้ก็ด้วยผู้ปฏิบัติบริหารงานของชาติมีความฉลาด มีความสามารถ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตน ต่อหน้าที่ และต่อชาติบ้านเมือง

ในโอกาสนี้จึงใคร่ขอให้ทุกๆ ท่าน ซึ่งล้วนแต่มีตำแหน่งอันสูงอยู่ในแผ่นดิน ได้ตั้งใจตั้งความเพียรให้หนักแน่นในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่โดยเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถและสติปัา ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ เพื่อให้ประเทศชาติซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเรา ดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความเจริผาสุก อันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทุกคนทุกฝ่ายมุ่งประสงค์

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สัมฤทธิ์แก่ท่านทุกเมื่อไป