ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2553 ให้ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก