ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2548

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ให้คนไทยรักสามัคคีและมีจิตใจที่ดีงาม ทรงปลื้มน้ำใจคนไทยมีความเสียสละ ห่วงใยกันด้วยใจจริง และไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยพิบัติ โดยไม่เลือกว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ทรงแนะหาทางป้องกันเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม โดยพระราชทานพรแก่พสกนิกรว่า

บัดนี้ถึงวาระขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทั้งปวงด้วยดีเสมอมา

ทั้งนี้ ตลอดปีที่แล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ที่ดีก็คือการที่นักกีฬาของเรา ได้รับเหรียญรางวัลหลายประเภทในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก แต่ที่ไม่ดีก็มีอยู่มาก เราต้องประสบกับเหตุไม่ปกติต่างๆ จนทำให้เกิดความวิตกห่วงใยกันอยู่ทั่วไป เมื่อใกล้ถึงสิ้นปีก็เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง เราคงจะต้องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูสถานะของบ้านเมืองเป็นการใหญ่ รวมทั้งหาทางป้องกันเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม เหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งนั้น ได้ทำให้เห็นแจ้งถึงน้ำใจของพวกเราอย่างเด่นชัดว่า ทุกคนในผืนแผ่นดินไทย ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน มีความสามัคคีกัน ต่างห่วงใยกันด้วยใจจริง ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข และเมื่อเกิดภัยพิบัติ คนไทยไม่ทิ้งกัน ต่างพร้อมเพรียงกันเข้าปฏิบัติช่วยเหลือทันที ด้วยความเสียสละและเมตตาจริงใจ ไม่เลือกว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวย้ำแก่ท่านทั้งหลาย เหมือนดังที่เคยกล่าวมาเมื่อหลายปีก่อนว่า วิถีชีวิตของคนเรานั้น จะให้มีแต่ความปกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีทุกข์ มีภัย ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น

ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงขอให้ทุกคนรักษาความสามัคคี และจิตใจอันดีนี้ไว้เป็นนิจ เพราะสิ่งนี้คือคุณลักษณะพิเศษที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองของเราอยู่รอดปลอดภัย และช่วยให้เราทุกคนอยู่ร่วมกัน ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาช้านาน ตราบใดที่เราทั้งหลาย รักษาคุณลักษณะนี้ไว้ได้ ก็มั่นใจได้ว่าชาติบ้านเมืองของเราจะดำรงมั่นคงอยู่ตราบนั้น และขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน


จาก นสพ.คมชัดลึก ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2548