ในหลวงเตือนสติ ตีความตัดสินพรรคให้ถูก

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 17.00 น. ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด นำคณะตุลาการศาลปกครองเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสทูลเกล้าฯถวายเสื้อครุยตุลาการศาลปกครองเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Continue reading →

ในหลวงทรงย้ำผู้พิพากษาทำหน้าที่ให้บ้านเมืองสงบสุข

วันนี้ (9 เม.ย.) เวลา 16.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายปัญญา ถนอมรอด ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อ เป็นแนวทางในการทำงาน

Continue reading →

พระราชดำรัสในหลวงวันที่ 5 ธันวาคม 2549

วานนี้ (5 ธ.ค.) เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มายังพระบรมมหาราชวัง โดยเสด็จมาทางประตูวิเศษไชยศรี รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนมาทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี และเทียบที่พระทวารเทเวศรักษา แล้วเสด็จฯ เข้าสู่พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย

Continue reading →

พระราชดำรัสในหลวงวันที่ 4 ธันวาคม 2549

เมื่อเวลา 16.30 น. วันนี้ (4 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ รวมทั้งสิ้น 23,526 คน เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549

Continue reading →

ในหลวงห่วงภาพพจน์ประเทศ-น้ำท่วม

วันที่ 9 ต.ค. 2549 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โดย ครม. ชุดนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน รับหน้าที่ 28 ตำแหน่ง นับเป็นครม. ชุดที่ 56 ของไทย และเป็นครม. ชุดที่ 41 ในรัชกาลปัจจุบัน

Continue reading →

พระราชดำรัสในหลวง ทรงย้ำให้ทุกคนทำนุบำรุงชาติ

เมื่อวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ภายหลังราชอาคันตุกะ 25 ประเทศ และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพิธีเฉลิมฉลองครองราช 60 ปี

Continue reading →

พระราชดำรัสในหลวง ให้คนไทยรู้รักสามัคคีพัฒนาบ้านเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบต่อผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากสถาบันต่างๆ ที่กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลวานนี้ โดยมีใจความว่า

Continue reading →

ในหลวงทรงห่วงวิกฤติบ้านเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และผู้พิพากษาศาลฎีกา ทรงชี้สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในช่วงวิกฤติที่สุดในโลก การยุบสภาแล้วเลือกตั้งภายใน 30 วันถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะปัญหาการเลือกตั้งที่มีผู้สมัครคนเดียวซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตย ทำให้สภาไม่ครบถ้วน ทำงานไม่ได้ ทรงแนะให้ฝ่ายตุลาการจากทุกศาลหารือกันเพื่อหาทางออกให้ประเทศเดินไปได้ ไม่อย่างนั้นบ้านเมืองล่มจม

Continue reading →

พระราชดำรัสในหลวง 5 ธันวาคม 2548

วานนี้ (5 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2548

Continue reading →

พระราชดำรัสในหลวง 4 ธันวาคม 2548

ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา – 4 ธ.ค. -วันนี้ เวลา 16.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสม เด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทู ลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์ เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และคณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2548 โดยทรงมีพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ความว่า

Continue reading →